چانه‌ زني را حرفه اي بياموزيد!

چانه‌ زنی را حرفه ای بیاموزید!

چانه‌ زنی را حرفه ای بیاموزید! دو نوع مذاکره وجود دارد: مذاکره یک‌دفعه‌ای کوتاه مدت و مذاکره کاری بلند‌مدت. در مذاکره کوتاه مدت باید بدون توجه به اینکه دوباره این ادامه خواندن

ارسال شده در:

به نظر شما آیا پول خوشبختی می آورد؟

آیا پول خوشبختی می آورد؟ اما پاسخ این سوال به تعریف شما از خوشبختی بستگی دارد. مردم همیشه به این سوال فکر می‌کنند که آیا پول خوشبختی می‌آورد؟ اما پاسخ ادامه خواندن

ارسال شده در: