امروز غم دیروز و پریروز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت

امروز غم دیروز و پریروز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت،نخور به خدا حسرت دیروز عذاب است مردم شهر به هوشید…؟؟؟؟؟؟؟ هر چه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید که امشب سر هر کوچه خدا هست روی دیوار دل خود بنویسید خدا هست نه یکبار Continue Reading

Posted On :
شعروقصه

سفرت بخیر باشد اما…

سفرت بخیر باشد اما…. پشت اتوبوس نوشته بود: “سفر بخیر”! پسرک نمی دانست ماشین معنایش چیست؟ از نظر او سفر همیشه خوب بود و خیر! اتوبوس از مقابل ماشینشان گذشت و رفت. پدر پایش را روی گاز گذاشته بود و تخت گاز می رفت. چنان که هیچ ماشینی به گرد سرعتش نمی رسید. لحظه ای Continue Reading

Posted On :
شعر خواستگاری خر !

شعر خواستگاری خر !

شعر خواستگاری خر ! خری آمد بسوی مادر خویش بگفت مادر چرا رنجم دهـــــــی بیش برو امشب برایم خواستگاری اگر تو بچه ات را دوســــــت داری خر مادر بگفتا ای پسر جان تو را من دوست دارم بهتر از جان ز بین این همه خرهای خشگل یکی را کن نشان چون نیست مشکل خرک از Continue Reading

Posted On :
غزلیات شور انگیز شمس تبریزی

دلا بیحد چو می نتوان بریدن سوی او ره را

دلا بیحد چو می نتوان بریدن سوی او ره را که راهی بس خطرناکست و تو وامانده و تهنا رفیق رهرو ره دان طلب کن اندر این وادی فتاده هر طرف بینی ز خود رایان بسی سرها چراغ معرفت آخر برافروز اندرین ظلمت چو جویی گوهر معنی درین ظلمت علی العمیا ( ۱ ) وفا Continue Reading

Posted On :
اشعار شور انگیز مولوی

چه باشد گر نگارینم بگیرد دست من فردا

چه باشد گر نگارینم بگیرد دست من فردا چه باشد گر نگارینم بگیرد دست من فردا ز روزن سر در آویز چو قرص ماه خوش سیما در آید جان فزای من گشاید دست و پای من که دستم بست و پایم هم تب هجران پا برجا بدو گویم بجان تو که بی تو ای حیات Continue Reading

Posted On :
مولوی

اگر بی عشق شمس الدین گذشتی روز و شب مارا

اگر بی عشق شمس الدین گذشتی روز و شب مارا   اگر بی عشق شمس الدین گذشتی روز و شب مارا فراغت ها کجا بودی ز دام هر سبب مارا تب شهوت برآوردی دمار از ما  زتاب خود اگر از تابش عشقش نبودی تاب و تب ما را نوازشهای عشق او, لطافت های مهر او Continue Reading

Posted On :