جمعه , 22 ژانویه 2021

بایگانی برچسب: شما بهترین مشتری هستید!

شما بهترین مشتری هستید!

شما بهترین مشتری هستید!

روزی یکی از دوستانم برایم تعریف می کرد که در گذشته همیشه برای صرف صبحانه به یک رستوران مشخص می رفت.

او می گفت: فکر می کردم مشتری مهمی هستم چون همیشه به گرمی از من استقبال می شد و توجه خاصی به من داشتند.

– حتی پیشخدمت قسمتی که همیشه در آن جا می نشستم مرا به اسم کوچک صدا می کرد.

ولی او یک روز، غیر از وقت همیشگی و در حالی که رستوران مملو از مشتری بوده به آن جا می رود.

وقتی وارد می شود جای همیشگی را به او نمی دهند و او در قسمتی دیگر می نشیند و همان پیشخدمت از کنار او می گذرد بدون این که سلامی بکند، احترامی بگذارد و یا حداقل یک لبخند کوچک به او بزند. انگار آن روز مشتری همیشگی آن ها نبود.

و البته این آخرین دفعه ای بود که دوستم به آن رستوران رفت.

آیا واقعا ادب و نزاکت، مهر و رفاقت نقطه پایان دارند؟

اگر یک وقت از شما رفتاری مثل آن پیشخدمت سر زد، بدون معطلی روش و رفتارتان را اصلاح کنید. در این صورت تعدادی بی شماری مشتری وفادار خواهید داشت.

پایان.