دوشنبه , 18 ژانویه 2021

بایگانی برچسب: شور و شوق و پر انرژی

در زندگی تان شور شوق ایجاد کنید

در زندگی تان شور شوق ایجاد کنید

وقتی دنیا وفق مراد است، وقتی ترفیع گرفته اید، موفق به فروش شده اید، قرارداد بسته اید و… شور و شوق داشتن آسان است ولی در آن صبح هایی که احساس بدی دارید و یا نگران و وحشت زده اید چه کاری می کنید؟ بعد از شکست فاجعه آمیز سخت و بد و یا وقتی کارهای یکنواخت روزمره ذهن شما را بی حس کرده است چگونه ادامه می دهید؟ آیا باید شور و شوق را فراموش کنید و منتظر روزی بهتر باشید؟ نه، لبخند بزنید چرا که عمل لبخند زدن تنش عضلات صورت را از بین می برد بنابراین همواره چهره ای بشاش داشته باشید، فورا احساس بهتری در درون خود خواهید داشت. هر کاری را طوری انجام می دهید که گویی اولین بار است که آن را به پایان رسانده و سامان می دهید وقتی با امور یکنواخت روبه رو می شوید یا هر کاری طوری برخورد کنید که انگار برای اولین بار است آن را انجام می دهید. اگر به شور و شوق فکر کنید، شور و شوق هم پیدا می کنید. عمل در پی عاطفه می آید. آن طور که فکر می کنید همان گونه خواهید بود و اگر می خواهید با شور و شوق و پر انرژی شوید، با شور و شوق عمل کنید.

پایان.